download algemene voorwaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZONWERINGKAMPIOEN.NL

1. Definities
Opdrachtnemer:     Zonweringkampioen.nl,
Opdrachtgever:      de partij ten behoeve van wie Opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten dan wel aan wie zaken zullen worden
geleverd;
Overeenkomst:      de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst  waar deze algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

2. Algemeen
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of te sluiten overeenkomstentussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inzake de levering van zaken, het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
2.2  Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn vooraanvaarding is genoemd.
2.3  Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen tot stand door en op het moment van uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie van een offerte en/of aanbieding door Opdrachtgever. Indien en voor zover de werkzaamheden van Opdrachtnemer door Opdrachtgever worden afgenomen zonder dat deze schriftelijk zijn overeengekomen is sprake van een de facto Overeenkomst en zijn alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.4  Indien een offerte en/of aanbieding van Opdrachtnemer niet door Opdrachtgever wordt geaccepteerd is Opdrachtnemer gerechtigd, voor zover dit door Opdrachtnemer in de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk is bedongen, de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte en/of aanbieding, bij Opdrachtgever in 0.rekening te brengen.
2.5  De algemene voorwaarden vanOpdrachtgever of andere derden, worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk niet aanvaard en zullen geen deel uitmaken van een door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, behoudensschriftelijke acceptatie door Opdrachtnemer. Opdrachtgever wordt geacht met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd.
2.6  Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleren de
betrokken bepalingen van de Overeenkomst.

 3. Aanbiedingen en offertes

 3.1  Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de door hem uitgebrachte aanbieding of offerte, indien Opdrachtgever binnen de in de aanbieding of offerte aangegeven termijn schriftelijk zijn aanvaarding daarvan heeft bevestigd.
3.2  Alle door Opdrachtnemer verstrekteinformatie, in het bijzonder doch niet uitsluitend, de informatie op de websites van Opdrachtnemer wordt met degrootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuistheid van deinformatie, onjuiste interpretatie van de informatie dan wel onjuist gebruik van de informatie.
3.3  Bedragen in de aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW(tenzij anders vermeld) maar exclusief andere   heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten en verschotten,tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven.
3.4  Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de    opdracht tegen een overeenstemmend deel van de opgegeven prijs.
3.5  Aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer gelden niet voor andere, toekomstige opdrachten.

4. Duur en einde werkzaamheden

 4.1  Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit binnen de schriftelijk bij Overeenkomst overeengekomen tijd, dan wel binnen de tijd die voortvloeit uit de aard van de te verrichten werkzaamheden. De door Opdrachtnemer   verrichtte werkzaamheden / geleverde zaken
staan ter beschikking van de Opdrachtgever na (op)levering door / aan Opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2  Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder inachtneming van een  opzegtermijn, indien en voor zover er sprake is van gewichtige redenen of omstandigheden die voltooiing of  voortzetting van de Overeenkomstdoor Opdrachtnemer in redelijkheid niet mogelijk maken. Voor enige schade ten gevolge van beëindiging van de Overeenkomst op grond van gewichtige redenen aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever.
4.3  Van gewichtige redenen kan ondermeer, doch niet uitsluitend, sprake zijn indien de Opdrachtgever failliet is verklaard of een daartoe
strekkend verzoek is ingediend bij de bevoegde rechtbank, indien een verzoek tot surséance van betaling is ingediend of dat een dergelijk verzoek is gehonoreerd, Opdrachtgever de bedrijfsuitvoering heeft gestaakt, danwel indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze tekortkoming zodanig is dan deze niet meer hersteld kan worden of niet alsnog hersteld wordt door Opdrachtgever na het verstrijken van een door Opdrachtnemer gegeven redelijke termijn.
4.4  Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 en 4.3 is Opdrachtnemer gerechtigd, ingeval van een Overeenkomst voor onbepaalde duur, de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
4.5  Alle opzeggingen van de Overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk gedaan te worden door de opzeggende partij aan de andere partij op het adres vermeld in de Overeenkomst.
4.6  Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst - om welke reden dan ook - zal elke partij alle materialen, documenten en informatie die gedurende de uitvoering van de Overeenkomst door de andere partij ter beschikking zijn gesteld onverwijld doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na deze beëindiging - retourneren aan de andere partij, dan wel op eerste verzoek van de andere partij vernietigen.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1  Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer tijdig, voor aanvang van de werkzaamheden deugdelijke toegang tot het gebouw en/of het terrein heeft waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
5.2  Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer alle informatie te verschaffen die voor een deugdelijke uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden door Opdrachtnemer vereist is. Indien deze informatie niet of niet tijdig aan Opdrachtnemer wordt verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Aard en uitvoering Overeenkomst

 6.1  Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inzetten om de in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden correct en tijdig uit te voeren en op te leveren c.q. de te gekochte zaken correct en tijdig te leveren. Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de opgeleverde werkzaamheden,/ geleverde zaken voor zover deze werkzaamheden / de te leveren zaken in de Overeenkomst zijn vastgelegd. Opdrachtnemer draagt tot aan de (op)levering van de werkzaamheden / de zaken de verantwoordelijkheid voor het werk en de uitvoeringdaarvan.
6.2  De door Opdrachtnemer aangegeven leveringstijden zijn indicatief. Deze leveringstijden zijn echter nimmer gegarandeerd en Opdrachtnemeraanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade (hetzij direct, hetzij indirect) voortvloeiende uitvertraging of nalatigheid in de levering of bezorging noch ontstaat hierdoor een recht van Opdrachtgeverop ontbinding van de Overeenkomst.
6.3  Indien tussen partijen is overeengekomen dat de gekochte zaken door Opdrachtnemer worden bezorgd, dan wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Opdrachtgever wordt geacht schriftelijk melding te maken van een afwijkend bezorgadres, bij gebreke waarvan de kosten, ten bedrage van minimaal € 50,--, voor het hernieuwd bezorgen, bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht.
6.4  Opdrachtnemer is slechts gehouden eventuele wijzigingen van de opgedragen werkzaamheden uit te voeren, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
6.5  Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of medewerkers van Opdrachtnemer kosteloos van alle gewenstefaciliteiten te voorzien. Indien Opdrachtnemer enige werkzaamheden overdraagt aan derden blijft Opdrachtnemer verantwoordelijkvoor de tijdige en correcte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

7. Goedkeuring en recht van reclame

 7.1  Nadat de werkzaamheden door Opdrachtnemer zijn opgeleverd dan wel de zaken aan Opdrachtgever zijn geleverd, is Opdrachtgever
verplicht de werkzaamheden / de geleverde zaken te onderzoeken op eventuele gebreken en bij constatering daarvan de Opdrachtnemer onverwijld hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
7.2 Het onderzoeken van de werkzaamheden / de geleverde zaken dient plaats te vinden uiterlijk binnen vijf (5)  dagen na de dag waarop
Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft voltooid / de zaken zijn geleverd. Binnen deze periode kan Opdrachtgever aan Opdrachtnemer schriftelijk mededelen dat de werkzaamheden / de geleverde zaken niet zijn goedgekeurd, onder vermelding van de gebreken die zijn geconstateerd. Indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) dagen na de opneming schriftelijk mededeelt dat de werkzaamheden / de                geleverde zaken niet zijn goedgekeurd, worden de werkzaamheden / de zaken op de vijfde dag na(op)levering   geacht te zijn goedgekeurd
door Opdrachtgever.
7.3  Opdrachtnemer dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld eventuele geconstateerde gebreken te controleren. Mocht Opdrachtnemer niet instemmen met de bevindingen van Opdrachtgever dan kan door partijen gezamenlijk een onafhankelijke deskundige
worden aangewezen die alsdan een voor partijen bindend  advies zal geven. De kosten voor de deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk is gesteld, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Mochten partijen er niet in slagen gezamenlijk een        deskundige aan te wijzen, binnen één maand na melding van het gebrek, dan staat het de Opdrachtnemer vrij zelf een deskundige aan te
wijzen die alsdan een bindend advies zal geven.
7.4  Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 worden de werkzaamheden / de geleverde zaken geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd indien en voor zover de zaak/het opgeleverde door Opdrachtgever in gebruik wordt genomen.
7.5  Garantie op de door Opdrachtnemeruitgevoerde werkzaamheden / geleverde zaken wordt verleend gedurende vijf (5) jaar na leveringsdatum, tenzij partijen anders overeenkomen. De garantie beperkt zich tot materiaal- en/of constructiefouten van de geleverde zaken zoals deze door de producent/importeur/leverancier van de grondstoffen en materialen aan Opdrachtnemer wordt gegeven. Bij uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de in dit artikel omschreven garantie zullen de arbeidskosten van Opdrachtnemer aan       Opdrachtgever in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever worden voldaan.
7.6  Teneinde op garantie aanspraak te kunnen maken dient Opdrachtgever aannemelijk te maken dat er door hem is voldaan aan de verstrekte gebruiks- en verwerkingsvoorschriften alsmede voldaan is aan de eisen van normaal gebruik. De garantie vervalt indien de door de Opdrachtnemer geleverde zaken onoordeelkundig door Opdrachtgever zijn gebruikt en/of behandeld, hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan de situatie zoals omschreven in artikel 5.3 van deze algemene voorwaarden.
7.7  Knikvouwen en krijtstrepen, die ontstaan bij de verwerking van zonweringdoeken, behoren tot de normale producteigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden.

8. Prijzen en facturatie

8.1  Als tegenprestatie voor de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en/of geleverde zaken zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding betalen zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst. Alle prijzen en bedragen luiden in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen van overheidswege.
8.2  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen en/of (in termijnen en/of bij eindafrekening)
gefactureerde bedragen exclusief reiskosten van haar medewerkers alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer te maken overige kosten. Betaling van facturen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever zal, behoudens voor zover dwingendrechtelijk anders is bepaald, plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting.
8.3  Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de betreffende Overeenkomst geldende uurtarieven en omstandigheden.
In geval van onvoorziene aanmerkelijke veranderingen in (enig deel van) de prijsbepalende omstandigheden (de kosten van lonen, belastingen, de kosten van materialen e.d.) of de hoeveelheid werkzaamheden, gedurende de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden of leveringen,  heeft Opdrachtnemer het recht om de overeengekomen prijs zodanig aan te passen dat het ontstane nadeel geheel of gedeeltelijk wordt weggenomen. Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer schriftelijk worden ingelicht over voorgenomen aanpassingen en/of verhogingen van prijzen.
8.4  Opdrachtnemer is gerechtigd op iedermoment vooruitbetaling of zekerheidsstelling van Opdrachtgever te verlangen alvorens tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan. Indien en voor zover Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft worden alle verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort totdat de vooruitbetaling of zekerheidstelling is verstrekt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van haar schade en kosten door Opdrachtgever.
8.5  Alle betalingen aan Opdrachtnemer dienen te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer opgegeven bankrekening, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Voornoemde   termijn geldt als fatale termijn. Indien een Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling te verrichten binnen acht (8) dagen na factuurdatum, wordt Opdrachtgever geacht in verzuim te zijn zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is. Eventuele bezwaren van Opdrachtgever tegen de hoogte van een factuur schort de  betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
8.6  Onverminderd het bepaalde in devoorgaande leden van dit artikel 8 is Opdrachtnemer gerechtigd om bij overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaand factuurbedrag en zullen alle incassokosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) voor rekening van de Opdrachtgever komen, onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten, waaronder opschorting van de werkzaamheden. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het factuurbedrag en zullen ten minste € 250,-- bedragen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1  Alle rechten - waaronder begrepen eigendomsrechten, auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom - met betrekking tot hetgeen (mede) door uitvoering  van de Overeenkomst tot stand is gebracht berusten bij Opdrachtnemer, tenzij bij Overeenkomst anders is bepaald.
9.2  Alle offertes en/of aanbiedingen, tekeningen, afbeeldingen en/of berekeningen, welke Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt, blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen door Opdrachtgever niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld, dan wel anderszins benut worden, dan uitsluitend voor uitvoering van de Overeenkomst.
9.2  Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden, verbeurt de Opdrachtgever een dadelijk en zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 4.500,-- (zegge: vierduizend en vijfhonderd euro) per overtreding, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot betaling aan Opdrachtnemer van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze
meer dan gemeld boetebedrag mochtbelopen.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de uitoefening van de werkzaamheden voor Opdrachtgever / levering van zaken aan Opdrachtgever, tenzij de schade direct en geheel te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar medewerkers.
10.2   De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is in elk geval beperkt tot
aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade met een maximum van het totaalbedrag van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder ondermeer, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en geldelijk verlies of geldelijke schade
10.3  Buiten de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde gevallen, rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voorschadevergoeding,ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar medewerkers tegen alle aanspraken van derden en/of werknemers van Opdrachtgever ter zake van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden.
10.4  Opdrachtnemer staat op geen enkele manier in voor aansprakelijkheden die Opdrachtgever op zich neemt ten opzichte van derden, danwel die anderszins voor Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst met Opdrachtnemer (of de uitvoering daarvan) ontstaan.
10.5  De in de voorgaande leden vervatte regeling van aansprakelijkheid en vrijwaring geldt mede ten behoeve van Opdrachtnemer, haar medewerkers en van diegenen, die door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
10.6  Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van schade indien de schade niet binnen één (1) maand na het ontstaan, schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer isgemeld.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, gaat de eigendom van de (op)geleverde zaken pas op Opdrachtgever over, nadat conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden is (op)geleverd en Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.
11.2  Indien en voor zover Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, danwel er gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever zulks zal doen, is Opdrachtnemer gerechtigd zaken waarop het  eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever
weg te halen of te doen halen. De Opdrachtgever is gehouden hiertoe alle medewerking te verlenen, opstraffe van verbeurte van een direct opeisbare boete per dag van 10% van de door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen.

12. Overmacht

12.1  Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen en/of buiten haar risicosfeer liggende wijziging van de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Indien nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd ten gevolge van overmacht of vergelijkbare omstandigheden, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort voor een periode van ten hoogste drie maanden, waarna partijen in overleg treden over tussentijdse wijziging of beëindiging van de Overeenkomst.
12.2 Onder overmacht, als bedoeld in het vorige lid, worden tevens stakingen begrepen, voor zover deze niet tegen het beleid van de onderneming van Opdrachtnemer zijn gericht, alsmede overmacht en/of wanprestatie van toeleveranciers van Opdrachtnemer en verhindering van (tijdige) nakoming als gevolg van overheidsmaatregelen.

13. Overig

13.1  Afwijkende en/of nadere afspraken zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
13.2  De ongeldigheid van één of meer van debedingen in deze Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden  kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene partij op de andere en laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet.
13.3  Blijkt een beding in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan zullen partijen trachten een geldig vervangend beding overeen te komen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
13.4  Alle titelwoorden die gebruiktzijn in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn voor het gemak en zijn van geen enkel belang voor de interpretatie van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Hieraan kan door partijen dan ook geen rechten
worden ontleend.
13.5  Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de websites zoals genoemd in artikel 1 van deze algemene voorwaarden en op verzoek kosteloos toegezonden.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1  Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2  Alle geschillen die tussen partijen ontstaan ter zake van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 
© 2021 DGL